Koszyk

Masz pytania? tel. +48 22 642 14 14

Darmowa dostawa dla zamówień od 149 zł!

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń +48 22 642 14 14

Social media

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Miasto Włosów na najlepszą opinię na temat kosmetyków.

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Perfect Salon Sp. z o.o. – właściciel sklepu Miasto Włosów https://miastowlosow.pl), z siedzibą w Warszawie (02-997 Warszawa, przy ul. Ruczaj 89, 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259451, posiadającą nr NIP 951-218-85-66, REGON 140611838 o kapitale zakładowym 66 000,00 zł (dalej zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).
 4. Konkurs trwa od 1 marca do czasu odwołania go przez Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny
 6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada profil na stronie sklepu https://miastowlosow.pl oraz dodając opinię wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.
 1. W konkursie biorą udział opinie wystawione za pośrednictwem profilu uczestnika Konkursu na https://miastowlosow.pl.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora lub świadczące na jego rzecz usługi w ramach umów cywilnoprawnych oraz ich małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo i powinowaci.

3. Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu opinii dotyczącej produktów w ofercie sklepu Miasto Włosów i przesłaniu jej Organizatorowi Konkursu zgodnie z § 3.
 2. Opinia powinna zawierać użyteczne i prawdziwe informacje na temat: produktu z oferty organizatora, który znajduje się na https://miastowlosow.pl.
 3. Opinia powinna także:

– być pozbawiona nieodpowiednich treści: wyrażeń i zdań, które mogą zostać uznane za obraźliwe, promujących rasizm, nienawiść, zawierających groźby, przekleństwa, wypowiedzi o podtekście seksualnym lub innych mających charakter zakazany obowiązującym prawem,

– zawierać prawdziwe informacje dotyczące produktu,

– być przydatna dla innych użytkowników,

– być oryginalna i pozbawiona treści reklamowych – zabronione jest w szczególności kopiowanie opinii z innych stron, linków, treści reklamowych odnoszących się produktów niebędących w ofercie organizatora,

– nie zawierać danych osobowych osób trzecich.

 1. Z chwilą przesłania opinii w ramach konkursu, Uczestnik ustanawia na rzecz Perfect Salon Sp. z o.o. niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, nieodpłatną licencję uprawniającą do korzystania przez Perfect Salon Sp. z o.o.  z opinii na polach eksploatacji obejmujących ich trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub sieci Internet, rozpowszechnianie, w tym publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie, katalogach lub materiałach reklamowych oraz w zakresie, w jakim wiąże się to z tematyką produktów oferowanych przez organizatora. Licencja uprawnia do udzielania sublicencji innym podmiotom na takich samych polach eksploatacji i w tym samym zakresie. Wykonywanie praw do opinii odbywa się w sposób zgodny z ich charakterem i przeznaczeniem. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z opinii bez podania jego nazwiska lub pseudonimu. Uczestnik zapewnia, że udzielenie licencji oraz publikacja wizerunków nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. Za naruszenia w tym zakresie Uczestnik ponosi odpowiedzialność.
 2. Perfect Salon Sp. z o.o. nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do opinii, które zostały nagrodzone nagrodą główną lub nagrodą miesiąca. Uczestnik z chwilą ogłoszenia o wyniku konkursu przenosi na rzecz Perfect Salon Sp. z o.o.  nieograniczone czasowo, terytorialnie i ilościowo prawo do korzystania z opinii oraz zdjęć na polach eksploatacji obejmującymi trwałe lub czasowe ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub sieci Internet, rozpowszechnianie, w tym publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także prawo do rozporządzania nimi, w tym ich zbycia, użyczenia lub najmu. Perfect Salon Sp. z o.o. uzyskuje także prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opinii. Z chwilą przeniesienia majątkowych praw autorskich do danego utworu wygasa licencja, o jakiej stanowi ust. 4.5. Wykonywanie praw do zdjęć i opinii odbywa się w sposób zgodny z ich charakterem i przeznaczeniem. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie praw do opinii lub zdjęć bez podania jego nazwiska lub pseudonimu. Uczestnik zapewnia, że przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz publikacja wizerunków nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. Za naruszenia w tym zakresie Uczestnik ponosi odpowiedzialność.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

4. Moderacja opinii

 1. Każda zamieszczona opinia jest moderowana przed jej umieszczeniem jej na stronie organizatora.
 2. Opinie, które zostały zaakceptowane zostaną opublikowane na stroniehttp://miastowlosow.pl pod produktem, którego dotyczą.
 3. Organizator ma możliwość nieopublikowania opinii bez informowania o tym uczestnika, szczególnie w przypadku, gdy jest ona niezgodna z wytycznymi przedstawionymi w § 3. regulaminu.
 4. Opinie, które nie naruszają postanowień zawartych w § 3. zostaną opublikowane bez edycji i korekt. Celem Organizatora jest stworzenie jak najbardziej obiektywnego obrazu produktów.

5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest Perfect Salon Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, 02-997 Warszawa, ul. Ruczaj 89.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu (komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania nagrody). Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko i adres e-mail, numer telefonu oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
 3. Uczestnik poprzez zamieszczenie swojej opinii oraz odznaczenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach opisanych w niniejszym paragrafie, zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
 5. Uczestnik Konkursu może zażądać dostępu do swoich danych –usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e– mail na adres: kontakt@miastowlosow.pl. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
 6. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku braku powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego faktu, a w szczególności za brak możliwości wydania nagrody.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Opinie będzie oceniać jury składające się z przedstawicieli organizatora.
 2. W konkursie przewidziane są comiesięczne nagrody, w których nagradzanych będzie trzech uczestników konkursu w tym jedna nagroda główna, która zostanie przyznana jednemu uczestnikowi: a. pierwsza nagroda miesiąca, bon na zakupy o wartości 250 PLN; do wykorzystania na stronie sklepu Miasto Włosów https://miastowlosow.pl b. druga nagroda miesiąca, bon na zakupy o wartości 150 PLN; do wykorzystania na stronie sklepu Miasto Włosów https://miastowlosow.pl c. trzecia nagroda miesiąca: bon na zakupy o wartości 50 do wykorzystania na stronie sklepu Miasto Włosów https://miastowlosow.pl
 3. Wyłonienie zwycięzców będzie następowało 14 dni każdego miesiąca. Wyniki zostaną opublikowane na stronie https://miastowlosow.pl oraz na kanałach social media, w tym: Facebook oraz Instagram sklepu Miasto Włosów.
 4. Zwycięzcy będą dodatkowo informowani o wygranej poprzez wiadomość e-mail i/lub wiadomość sms.
 5. Z każdą nagrodą rzeczową nagrodzony Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość jednej dziewiątej nagrody rzeczowej. Podatek od nagrody rzeczowej i nagrody pieniężnej w wysokości stanowiącej 10% ich łącznej wartości zostanie pobrany i zapłacony przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż pieniężna część nagrody nie będzie im wypłacona, gdyż zostanie potrącona przez Organizatora na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, do którego zapłaty zobowiązani są nagrodzeni Uczestnicy.
 6. Nagrody miesiąca zostaną przyznane tym Uczestnikom, których opinie zostaną ocenione przez Jury jako najbardziej opiniotwórcze. W kwestiach spornych/remisowych Jury wybierze opinię bardziej wartościową.
 7. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy żadna z przesłanych opinii nie spełni oczekiwań Organizatora.
 8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie dedykowanej konkursowi miastowlosow.pl/konkurs-opinie
 9. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcom Konkursu równowartości nagrody rzeczowej ani przeniesienie praw do nagrody przez osobę nagrodzoną na inną osobę.
 10. W przypadku wygrania konkursu zwycięska opinia zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
 11. W przypadku nieodebrania nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w ciągu 30 dni od przyznania nagrody, może ona zostać przeznaczona na wybrany przez Organizatora cel.

7. Reklamacje

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść opinii, jak również za żadne straty i szkody związane z ich publikacją. Wszelkie przypadki nadużyć mogą być zgłaszane za pomocą adresu email: kontakt@miastowlosow.pl.
 2. Reklamacje dot. Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, na adres: Perfect Salon Sp. z o.o., ul. Ruczaj 89, 02-997 Warszawa.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 4. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni o sposobie jej rozwiązania w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję. Decyzja Komisji jest ostateczna.

8. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym regulaminie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.
 2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie akceptuje niniejszy Regulamin i nie musi w inny sposób wyrażać na niego zgody.

Darmowa dostawa

Dla wszystkich zamówień od 149 zł!

14 dni na zwrot

Masz aż 14 dni na zwrot zamówienia!

Oryginalne produkty

W naszym sklepie kupisz tylko oryginalne produkty.

Bezpieczne transakcje

Bezpieczeństwo transakcji zapewnia paynow.