Regulamin konkursu "Opisz randkę swoich marzeń!"

REGULAMIN KONKURSU

„Opisz swoją randkę marzeń”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem i Fundatorem Nagród w Konkursie „Jak dbasz o swoje włosy latem?“ (zwanym dalej “Konkursem”) jest firma SKD Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-997, ulica Ruszaj 89, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000259452, NIP 9512188566, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Fundator Nagród jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz odpowiedzialnym za realizację Nagród na rzecz Zdobywców.
 3. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.
 4. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 5. Celem Konkursu jest promocja produktów dostępnych w sklepie internetowym Miasto Włosów na stronie http://miastowlosow.pl.
 6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład Komisji będzie wchodziło 2 osoby, reprezentowane przez Organizatora.
 7. Wzięcie udziału w Konkursie – rozumiane jako udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone w komentarzu pod artykułem, będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Z zastrzeżeniem pkt. 2, uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki niniejszego regulaminu lub, za zgodą rodzica lub opiekuna, osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13. rok życia, która spełni warunki niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę rodzica lub opiekuna należy okazać na pierwsze żądanie Organizatora.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek od niego zależnych, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  1. posiadanie zweryfikowanego konta na stronie sklepu Miasto Włosów,
  2. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe przez osobę biorącą udział w konkursie pod artykułem opublikowanym na stronie sklepu internetowego Miasto Włosów pod adresem https://miastowlosow.pl/
  3. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w profilu użytkownika, w tym dostęp do danych adresowych oraz wysyłanie wiadomości e-mail.
 5. Wyrażenie zgody na wysyłanie wiadomości e-mail, o którym mowa w pkt. 3 c. oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji emailowej związanej z przebiegiem Konkursu.
 6. Termin trwania konkursu to 14 dni, 28.01-10.02 2019 r.
 7. Zasady konkursu:

- zadaniem użytkowników jest udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe, zamieszczone w artykule,

- odpowiedzi fanek pod postem konkursowym mogą być w formie odpowiedzi pod postami, w formie komentarza postu

- wyboru najbardziej trafnych odpowiedzi dokona komisja konkursowa,

-  jeden użytkownik może wysłać jedną odpowiedź.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w konkursie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik korzysta z aplikacji oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci.
 3. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki sprzętu komputerowego, oprogramowania.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu przenosi na Organizatora niewyłączną licencję (z prawem udzielania dalszych licencji) na korzystanie z przesłanej pracy konkursowej, w szczególności prawo do utrwalania dowolną techniką w tym na nośnikach magnetycznych, optycznych, papierowych i publicznego rozpowszechnienia w prasie i w sieciach informatycznych oraz zezwala Organizatorowi na dokonywanie modyfikacji, utrwalanie i rozpowszechnianie pracy konkursowej oraz wprowadzania oryginału lub egzemplarzy do obrotu, najmu, nadawania, emitowania (w okresie trwania Konkursu i po jego zakończeniu).
 5. Prace konkursowe nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa, dóbr osobistych ani praw osób trzecich, zaś autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych nie będą w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
 6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Prac Konkursowych.
 7. Organizator ma prawo usunąć Prace Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Organizatora i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

§3. NAGRODY

 1. Nagrody w konkursie:
 • I nagroda – bon podarunkowy o wartości 250 zł
 • II nagroda – bon o wartości 150 zł
 • III nagroda – bon o wartości 50 zł
 • IV nagroda – 11 x bon o wartości 30 zł

Bony rabatowe można wykorzystać w sklepie internetowym http://miastowlosow.pl. Bony są ważne do 31.02.2019 r. W przypadku nie wykorzystania pełnej wartości bonu, różnica w kwocie nie będzie zwracana.

Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 1. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody przyznanej w konkursie w przypadku wyczerpania zapasów. W takim wypadku zwycięzca zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail) o zmianie nagrody, zaś łączna wartość zaproponowanego ekwiwalentu nie będzie niższa, niż przyznana nagroda regulaminowa, opisana w § 3 pkt. 1.


§4. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas obrad Komisji.
 2. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje pisemne żądanie w siedzibie Organizatora.
 3. Do zadań Komisji należy:
  1. zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
  2. rozstrzygnięcie Konkursu (wskazanie zgłoszeń spełniających wszystkie warunki konkursu) zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  3. podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,
  4. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

 

 1. Nagroda przysługuje Uczestnikowi, który spełni postanowienia Regulaminu i którego wynik zostanie zweryfikowany i  uznany przez Komisję jako poprawny.
 2. Laureat zobowiązany jest do podania Organizatorowi danych niezbędnych do uiszczenia należnego podatku w ich imieniu, o którym mowa w punkcie powyżej. Przez dane niezbędne do odprowadzenia podatku rozumie się: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, rok urodzenia).
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie telefonicznie lub mailowo powiadomiony przez Organizatora o zwycięstwie oraz warunkach odbioru Nagrody za pomocą strony sklepu Miasto Włosów http://miastowlosow.pl, najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Uczestnik ma obowiązek tą samą drogą potwierdzić, że otrzymał informację o wygranej i przesłać dane niezbędne do przekazania nagrody (szczególnie adres, na który ma zostać wysłana nagroda) w ciągu 7 dni od daty wysłania informacji przez Organizatora.
 5. W przypadku nie przesłania informacji w terminie, o której mowa w ust. 8 powyżej Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 6. Nagroda zostanie wysłana do Laureata pod wskazany adres, w terminie od 11.02.2019 do 19.02.2019 roku, po otrzymaniu przez Organizatora danych, o których mowa w § 4 pkt.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku Nagroda decyzją Komisji może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.
 9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony w procesie przyznawania Nagród. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
 10. Uczestnik traci prawo do Nagrody, w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu naruszenia Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu na swój koszt.
 11. Nie zostanie stworzona lista rezerwowa zwycięzców, dlatego w przypadku, gdy Uczestnik nie spełni warunków określonych w § 4 pkt. 11, nie zostanie wyłoniony kolejny laureat.

 

§5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora, z dopiskiem: „Jak dbasz o swoje włosy latem?“.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamacje.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika  oraz  dokładny opis zdarzenia i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§6. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na swojej stronie internetowej, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość email lub sms lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim Profilu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
 1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta na stronie organizatora,
 2. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej jak jednego konta na stronie organizatora,
 3. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
 4. prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
 5. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek. Decyzja Organizatora Konkursu w tym zakresie jest ostateczna.
  1. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie proponowana.
  2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 6. ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 7. połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych na stronię http://miastowlosow.pl drogą elektroniczną,
 8. jakichkolwiek problemów wynikających z działania strony organizatora,
 9. szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami ze stroną http://miastowlosow.pl,
 10. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im na stronie organizatora powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników na stronie,
 11. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników w stosunku do Organizatora są z tego tytułu wyłączone.
 12. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.

 

§7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu pozostaje Organizator oraz Fundator Nagród. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z niniejszym Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu jednorazowo do celów konkursowych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (zgodnie z §4 pkt. 7)  - na liście laureatów umieszczonej na stronie http://miastowlosow.pl w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przez cały czas trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu na stronie internetowej www.miastowlosow.pl. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa Rzeczpospolitej Polski.
 4. Prawem właściwym do rozstrzygania powstałych sporów będzie prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i z akceptacją jego postanowień.
 7. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

Warszawa dnia 28.01.2019 r.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium